Nowa strona 1

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGOPODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

 

zig-zag.prv.pl

 
Widok Kościoła Wnętrze Kościoła Kaplica Miłosierdzia Bożego Św.Faustyna Kowalska Figura
M. Bożej Fatimskiej
Relikwie ś. Franciszka i Hiacynty Ołtarz Relikwii
Jana Pawła II
Święty Antoni Relikwie
św. Ojca Pio
Pomnik
św. Ojca Pio
Grota Matki Bożej Fatimskiej Pomnik Papieża Jana Pawła II Krzyż Misyjny Krzyż Eucharystyczny Krzyż Papieski Krzyż Jubileuszowy Figura
Chrystusa Frasobliwego
 

 

 

Modlitwy  codzienne

                                    

Modlitwy codzienne

 Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

 Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

 Wyznanie wiary (Skład Apostolski) 

 Wyznanie wiary (Credo) 

 Regina caeli

 Anioł Pański 

 Modlitwy przy posiłkach 

 Aniele Boży

 Pod Twoją obronę

 Modlitwa do św. Michała Archanioła

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.Amen.


Po łacinie


Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

WRÓĆ


 Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.Amen.


Po łacinie


Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum,
benedicta Tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris Tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

WRÓĆ


Wyznanie wiary (Skład Apostolski) 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

WRÓĆ


 Wyznanie wiary (Credo

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen

WRÓĆ


         
Regina caeli   

 Królowo nieba, wesel się, Alleluja, bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja, módl się za nami do Boga, Alleluja.
       K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
       W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
       K. Módlmy się; Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
       W. Amen.

WRÓĆ

Anioł Pański 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Po łacinie:

Angelus Domini nuntiavit Mariae.Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave, Maria, gratia plena...
Ecce ancilla Domini,Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria, gratia plena...
Et Verbum caro factum est,Et habitavit in nobis.
Ave, Maria, gratia plena...
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.


Oremus
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

WRÓĆ

Modlitwy przy posiłkach 

 
    Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych,
którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi.
Amen.


Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, za te dary które z Twej dobroci
spożywać mamy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

Przyjdź Panie Jezu siądź między nami jak siadałeś niegdyś z uczniami
i pobłogosław to pożywienie, żebyśmy spożyli je z dziękczynieniem.

 

Boże dzięki Ci składamy, za to co spożywać mamy
Ty nas żywić nie przestajesz pobłogosław co nam dajesz.
Amen.

 

Bądź pochwalony,Panie Boże nasz,
pobłogosław te dary,które z twojej dobroci spożywać mamy.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

Błogosław Panie Boże nas i te dary Twoje,
które z Twej szczodrobliwości spożywać mamy,abyśmy Cię chwalili.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Amen.

 

Pobłogosław Panie Boże wszystkie dary,
które będziemy spożywali z Twojej świętej szczodrobliwości,
przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

WRÓĆ


Aniele Boży

 Aniele Boży, stróżu mój,Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.


Po łacinie:


Angele Dei, qui custos es mei,
Me tibi commissum pietate superna;
Hodie, Hac nocte illumina,
custodi, rege, et guberna.
Amen.

WRÓĆ


  
 Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.


Po łacinie:


Sub Tuum praesidium (Pod Twoją obronę)
Sub Tuum praesidium configimus sancta Dei Genitrix,
nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.
Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra.
Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.
Amen.

WRÓĆ

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


Po łacinie:


Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperat illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae coelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

WRÓĆ