OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO w 1 minutę

Co to jest RODO? RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Co daje mi ta regulacja? RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

Czy ja mam jakieś nowe obowiązki? Nie. To my dostosowujemy się do nowych przepisów. Jedynie chcą odebrać dokument osoby trzeciej (np. akt chrztu dorosłego dziecka, rodzeństwa…) należy przedłożyć upoważnienie.

Jakie dane gromadzi parafia? Takie, które są konieczne doduszpasterstwa (np. treść intencji, kartoteka parafialna…), sprawowania sakramentów (np. dane o przyjętych sakramentach, niezbędne dane do spisania chrztu, ślubu…).

Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe? Gdy ktoś wyraża na to zgodę (np. zamawiając intencję) lub kiedy wymaga tego prawo kościelne (np. wpisując fakt chrztu, wygłaszając zapowiedzi przedślubne…).

W jaki sposób możemy upublicznić dane? Poprzez ogłoszenia parafialne, drukowaną gazetkę, stronę internetową.

RODO w praktyce

Prosimy, aby wszelkie dokumenty(akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp) odbierać osobiścieewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych – tutaj, z racji duszpasterskich, prosimy mimo wszystko o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane

Publikowanie zapowiedzi, intencji Mszalnych itp. informacji na ogłoszeniach, w gazetce, na stronach internetowych nie narusza obowiązującego prawa.

Wzór upoważnienia:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Strzelcach Opolskich

 

Upoważnienie do odbioru dokumentów

 

Ja…………………………………………..……………………...........…… (imię i nazwisko) 

legitymująca/cy się dowodem osobistym numer ………………...…….……..................…………., 

upoważniam……………………………………………………………..…………(imię i nazwisko),

legitymującą/go się dowodem osobistym o numerze …………………….……......................……., 

do odbioru ………………………………………………………………………………..................

(wpisać rodzaj dokumentu, np. Aktu chrztu, oraz ewentualnie: mojego syna/córki, imię nazwisko)

 

                                                                                                 .....................……………………………

                                                                                      (własnoręczny podpis osoby udzielającej upoważnienia)

 

RODO w prawie

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Bursztynowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie reprezentowana przez proboszcza, ks. Dariusza Flaka.

2. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

3. Inspektorem Ochrony Danych w diecezji opolskiej jest dostępny pod adresem iod@diecezja.opole.pl, tel. 774543837 

4. Wierny ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

5. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

Strona internetowa "Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego" (www.strzelcekrzyz.com.pl) jest wydawana przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; ul. Bursztynowa 5; 47 - 100 Strzelce Opolskie i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

"Gazetka parafialna" jest wydawana przez Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.