Nowa strona 1

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGOPODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

 

zig-zag.prv.pl

 

 

NOWENNA


Nowenna jest nabożeństwem o charakterze błagalnym. Odprawiano ją indywidualnie lub zbiorowo dla otrzymania określonej łaski. Dla większej jej skuteczności dodawano drobne umartwienia, dobre uczynki, udział w Mszy i Komunii świętej.


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.


Modlitwa do Ducha Świętego


Módlmy się:
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła świętego w sposób widzialny raczyłeś zstąpić na Apostołów ,aby oświecić ich rozum, zapalić serce, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię usilnie, abyś również nam, w czasie tej nowenny, udzielić raczył tych samych darów dla naszego uświęcenia i dla wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.


SŁOWO BOŻE
Z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów {6,14}

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, niech zstąpi pokój i miłosierdzie! Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza {11,25}

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie.


MODLITWA BŁAGALNA


Módlmy się: święty Ojcze Pio, wierny synu Twojego świętego Patrona, Franciszka z Asyżu, zapalony miłością Bożą, szedłeś przez życie szerząc dobro i pokój. Zwróć swój łaskawy wzrok na nas, którzy zaliczamy się do Twoich czcicieli i polecamy się Twojemu wstawiennictwu u Boga. Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego pełni ufności uciekamy się do Ciebie i prosimy o wstawiennictwo u Boga w tych wszystkich sprawach, które Ci dziś przedstawiamy…..
[ następuje wyliczanie próśb ,a także podziękowań za otrzymanie łask].
Święty Ojcze Pio, wypraszaj nam łaski u Pana, o które Cię z ufnością prosimy, a także te, które są nam szczególnie potrzebna w życiu chrześcijańskim, abyśmy owładnięci tym samym duchem miłości wzrastali w doskonałości i mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść mogli razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w wiecznej chwale.


WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO OJCA PIO

Święty Ojcze Pio,
- wierny natchnieniom Ducha Świętego,
- rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
- gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
- wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu
- w ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
- cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
- ozdobo zakonu franciszkańskiego,
- niosący światu dobro i pokój,
- wybrane naczynie świętości i łaski,
- niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
- postrachu duchów piekielnych
- zdobywający serca prostotą i mocą słowa Bożego,
- nauczający bardziej przykładem niż słowem,
- wzorze miłości Boga i bliźniego,
- spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
- opiekunie cierpiących
- pociecho nieszczęśliwych
- znoszący upokorzenia z cierpliwością,
- mężny wśród przeciwności,
- wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
- wzorze czystości kapłańskiej,
- mężu doskonałego posłuszeństwa,
- miłośniku życia ukrytego,
- mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
- nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
- możny nasz orędowniku u Boga,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,
módl się za nami,

 
P. Módl się za nami święty Ojcze Pio,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości, Amen.
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego, Amen.
 


MODLITWY I PIEŚNI


Modlitwy do wyboruMódlmy się; Chwalebny Ojcze Pio, wielka jest cześć, jakiej doznasz w niebie, Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako wiernego sługę. Spraw swoim orędownictwem, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i wielbili Jedność Osób Boskich w potędze ich działania, Amen.Módlmy się; Wejrzyj na nas, święty Ojcze Pio z wysokości Twojej chwały; spraw swoim wstawiennictwem u Boga, abyśmy zrozumieli, że niebieską chwałę zdobywa się wierną służbą Zbawicielowi i Jego Niepokalanej Matce, Amen.Módlmy się; Boże, dzięki Twojej łasce święty Ojciec Pio wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość i wieczne szczęście, Amen.Módlmy się; Chwalebny i święty Ojcze Pio, ludzie wzywają Ciebie jako potężnego orędownika u Boga; sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący odpuszczenia grzechów; spraw łaskawie abyśmy wsparci twoją modlitwą i zasługami, bezpiecznie doszli do wiecznej chwały, Amen.Módlmy się; Święty Ojcze Pio, który zapalony miłością Boga i opromieniony blaskiem Niepokalanej Dziewicy i Świętych, pomagałeś ludowi do zwycięstwa dobra nad złem; uproś nam tyle światła i sił, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać innych do Chrystusa, Amen.Módlmy się; Chwalebny i święty Ojcze Pio, Ty całkowicie poświęciłeś swoje życie Zbawicielowi i Jego Niepokalanej Matce; dopomóż nam tą samą drogą podążać do chwalebnej wieczności, Amen.Módlmy się; Boże, Ty dałeś nam w świętym Ojcu Pio wzór ewangelicznej doskonałości, abyśmy za jego wstawiennictwem, wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie, Amen.Módlmy się; Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ojca Pio, który wskazywał wiernym drogę zbawienia, spraw abyśmy naśladując jego przykład, wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem, i razem z naszymi braćmi szczęśliwie doszli do Ciebie, Amen.

 


MODLITWY ŚWIĘTEGO OJCA PIO


Modlitwa do Niepokalanej Maryi Panny


Moja najczystsza Matko, moja dusza, tak nędzna, cała splamiona grzechem, woła do Twego matczynego serca. Błaga Cię, racz w swej dobroci zlać na mnie choć trochę łaski, która spłynęła na Ciebie z tak nieskończoną hojnością z Bożego serca. Wsparty i wzmocniony tą łaską niech coraz bardziej kocham Wszechmogącego Boga i niech służę Temu, który całkowicie wypełnił Twoje serce i który od chwili Twego Niepokalanego Poczęcia stworzył z Twego ciała świątynię.


Modlitwa


Niech Jezus pociesza we wszelkich nieszczęściach; niech podtrzymuje w niebezpieczeństwach, strzeże zawsze swoją łaską, wskazuje bezpieczną ścieżkę, która prowadzi do wiecznego zbawienia, i niech uczyni nas coraz milszymi swemu boskiemu sercu i coraz bardziej godnymi raju.


Modlitwa do Anioła Stróża


Niechaj anioł stróż zawsze nas strzeże; niechaj będzie twoim przewodnikiem na gorzkich ścieżkach życia. Niechaj zawsze utrzymuje w stanie łaski Jezusa i podtrzymuje swą ręką, abyśmy nie potknęli się o kamień. Niechaj schroni cię pod swymi skrzydłami przed wszelkimi sidłami świata, diabła i ciała.


PIEŚŃ DO ŚWIĘTYCH PASTERZY


Melodię podaje „Śpiewnik Liturgiczny”, str.416

Błogosławione serca, które płoną
Miłością Boga i Jego przykazań;
Błogosławione oczy, które widzą
Majestat Stwórcy i marność stworzenia,

Błogosławione ręce, które sieją
Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa;
Błogosławione dłonie namaszczone,
Co leczą rany balsamem pokoju

Błogosławione usta pełne wiary,
Głoszące prawdę o Słowie wcielonym;
Błogosławione stopy, co szukają
Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia

Błogosławieni, którzy własne życie
Złożyli w darze dla dobra Kościoła;
Błogosławieni słudzy odkupienia,
Pasterze ludu Nowego Przymierza


Błogosławiony jesteś ponad wszystko,
Jedyny Boże na tronie swej chwały;
Panie wszechświata: Ojcze z Twoim Synem
I Duchem Świętym pociechy i łaski.


PIEŚŃ DO ŚWIĘTYCH ZAKONNIKÓW


Melodia w „Śpiewniku Liturgicznym”, str. 418

O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
Własnością Ojca na wieki się stali,
A Duch Najświętszy różnymi drogami
wiedzie ku Niemu.

Zrodzonych z Boga przez krew Twoją świętą,
Umacniasz łaską i nowym natchnieniem,
A dar miłości rozbudza w nich ziarno
Życia dla Ciebie

Ty sam ich wzywasz, a oni z radością
Rzucając wszystko, zdążają za Tobą,
Na ścieżce krzyża szukając wytrwale
Ojca samego.

Ich mężne serce przylgnęło do Ciebie
I doskonale spełnili Twą wolę,
A ty im dałeś za wierność niezłomną
Wieczną nagrodę.

Wielbimy Ciebie, o Chryste nasz Panie
I Twego Ojca, i Ducha Świętego,
Bo za niewiele, co składa Ci człowiek,
Płacisz stokrotnie.


PIEŚŃ DO ŚWIĘTEGO PATRONA


Melodia w Śpiewniku Kościelnym ks. J. Siedleckiego

Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności,
Że nam Bóg Patron dał,
Co na drodze do świętości
Wzorem nam się stał.
Zwróćmy się do niego szczerze,
On od złego nas ustrzeże
I u Boga nam wybłagał
Zdrowie dusz i ciał.

O Patronie nasz kochany
Oczy swoje ku nam zniż,
Gdy Cię błaga lud znękany,
Gdy przygniata krzyż,
W modłach wznoś do Boga dłonie,
By swe dzieci miał w obronie,
Proś za nami grzesznikami
I ratunek zbliż.