JASEA BO疧NARODZENIOWE W WYKONANIU KANDYDAT覹 DO BIERZMOWANIA
7.01.2018 r.


 

MSZA 學. O GODZ.10.00
KOL蔇OWANIE PRZEDSZKOLAK覹
7.01.2018 r.

 

KOL蔇OWANIE PRZEDSZKOLAK覹
PODCZAS MSZY 學. O GODZ.10.00 - 7.01.2018r.
[VIDEO]

JASEA PRZYGOTOWANE PRZEZ DZIECI Z PRZEDSZKOLA nr.9
6.01.2018 r.


JASEA PRZYGOTOWANE PRZEZ DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR. 9 - 6.01.2018 r. [GALERIA ZDJ势]

MSZA 學I蔜A NA ZAKO袰ZENIE STAREGO 2018 ROKU - 31 stycznia 2017 r.

 

UROCZYSTA MSZA 學I蔜A NA ZAKO袰ZENIE STAREGO 2017 ROKU [GALERIA ZDJ势]

學I蔜O 渨. SZCZEPANA
26.12.2017 r.


 

學I蔜O 渨. SZCZEPANA
UROCZYSTA MSZA 學. DLA M石CZYZN - 26.12.2017 r.
[
[VIDEO]        [GALERIA ZDJ势]
 

BO疎 NARODZENIE 2017
UROCZYSTA PASTERKA

 

BO疎 NARODZENIE 2017 - UROCZYSTA PASTERKA [GALERIA ZDJ势]

BO疎 NARODZENIE 2017

SZOPKA BETLEJEMSKA [VIDEO]

RORATY 2017
ODNOWIENIE PRZYRZECZE I PRZYJ蔆IE NOWYCH KANDYDATEK NA MARIANKI.
8 grudnia 2017 r.


W pi箃ek, 8 grudnia 2017 roku, obchodzili渕y UROCZYSTO屍 NIEPOKALANEGO POCZ蔆IA NAJ學I蔜SZEJ MARYI PANNY. To jedno z najstarszych 渨i箃 maryjnych. Cho dogmat o Niepokalanym Pocz阠iu zosta og硂szony w 1854 r. prawda ta od wiek體 by砤 obecna w Ko渃iele.


 

RORATY 2017
WIZYTA 學I蔜EGO MIKOJA
6 GRUDNIA 2017

RORATY 2017

PRZYJ蔆IE NOWYCH MINISTRANT覹
25.11.2017 R.

UROCZYSTO孋I WSZYSTKICH 學I蔜YCH

 

W 渞od 1 listopada 2017 roku, obchodzili渕y Uroczysto滄 Wszystkich 寃i阾ych. To dzie naszej modlitwy i duchowej 彻czno渃i z tymi, kt髍zy ju ciesz si chwa彻 nieba.
W godzinach popo硊dniowych gromadzili渕y si wszyscy na cmentarzu aby zjednoczy si we wsp髄nej modlitwie ca砮go Ko渃io砤 i powierzy Mi硂sierdziu Bo縠mu naszych bliskich zmar硑ch.
W naszej parafii godz. 14.00 odprawione zosta硂 nabo縠駍two za zmar硑ch na cmentarzu komunalnym, natomiast o godz. 15.00 nabo縠駍two na cmentarzu parafialnym, przy ko渃iele 渨. Barbary .

W czwartek-Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar硑ch - Dzie Zaduszny. By to dzie zadumy nad przemijalno渃i 縴cia ludzkiego i czas wielkiej modlitwy Ko渃io砤 za wszystkich zmar硑ch.
W tym dniu mo縩a zyska odpust zupe硁y za naszych zmar硑ch.

XVII DZIE PAPIESKI
16 ROCZNICA KONSEKRACJI NASZEGO KO孋IO.

 

Dzisiaj 8 pa焏ziernika 2017 r. obchodzili渕y 16 - t rocznic konsekracji naszego ko渃io砤. W modlitwie zawierzyli渕y Bo縠j opiece ca彻 nasz parafi i jej dobroczy馽體.

W ca砮j Polsce obchodzimy Niedziel Papiesk pod has砮m 処d焟y naprz骴 z nadziej箶. Ko渃i蟪 nieustannie odwo硊je si do nauczania Jana Paw砤 II i przypomina Jego wielk trosk oraz zaanga縪wanie w obronie godno渃i cz硂wieka, 渨i阾o渃i 縴cia i trwa硂渃i rodziny.

 

UROCZYSTO屍 ODPUSTOWE KU CZCI PODWY疭ZENIA KRZY疉 學I蔜EGO

W niedziel 17 wrze渘ia 2017 r. obchodzili渕y Uroczysto滄 Odpustow ku czci Podwy縮zenia Krzy縜 寃i阾ego. Jest to 渨i阾o ca砮j naszej wsp髄noty parafialnej, kt髍a w tym dniu gromadzi砤 si wok蟪 Chrystusowego o硉arza w duchu chrze渃ija駍kiej mi硂渃i.

Pochylamy si w zadumie nad tajemnic Chrystusowego Krzy縜, kt髍y jest nie tylko znakiem naszej wiary, ale przede wszystkim znakiem wielkiej mi硂渃i Boga do cz硂wieka.

O godz. 11.15 by砤 odprawiona Suma Odpustowa koncelebrowana w intencji Parafian i Go渃i, kt髍ej przewodniczy  proboszcz parafii 渨. Bart硂mieja w Smolnicy, ks. Korneliusz Matauszek.

Sk砤damy Panu Bogu nasze dzi阫czynienie za dar ko渃io砤 i parafii a przede wszystkim za ten 痽wy Ko渃i蟪, kt髍y gromadz筩 si na Eucharystii daje 渨iadectwo swojej przynale縩o渃i do Chrystusa.

 

UROCZYSTO孋I DO痀NKOWE DZIAOWC覹
3 wrze渘ia 2017 roku.
 

Dzie Matki Bo縠j Fatimskiej
13 lipca 2017 roku.

UROCZYSTA MSZA 學I蔜A KONCELEBROWANA (ZDJ蔆IA)

KLIP 1                KLIP 2

 

 

UROCZYSTO孋I BO疎GO CIA
15 czerwca 2017 roku.

15 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 odprawiona zosta砤 uroczysta Msza 渨. z procesj do czterech o硉arzy. W tym dniu lud chrze渃ija駍ki sk砤da publiczne 渨iadectwo wiary i pobo縩o渃i. Dzi阫ujemy wszystkim pocztom sztandarowym, grupom modlitewnym, S硊縝ie Liturgicznej, Dzieciom Maryi oraz panom do baldachimu. Dzieci komunijne i rocznicowe nios硑 symbole religijne i sypa硑 kwiatki. Wzd硊 ca砮j trasy procesji przystrojone by硑 pi阫nie okna i balkony.

WI蔆EJ FOTO

Dzie Matki Bo縠j Fatimskiej
13 czerwca 2017 roku.

We wtorek 13 czerwca obchodzimy w naszej parafii Dzie Matki Bo縠j Fatimskiej. Wype硁iaj筩 or阣zie Matki Bo縠j z Fatimy pragniemy modli si o nawr骳enie grzesznik體 i o pok骿 dla 渨iata. Msze 渨. b阣 o godz.: 7.00; 9.00 (z b硂g. lurdzkim) i wieczorna Msza 渨. o godz. 19.00. R罂aniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; 12.00 i o godz. 20.00 uroczysta procesja r罂a馽owa z figur Matki Bo縠j. Na wieczorne nabo縠駍two przynosimy 渨iece.
 

NIEDZIELA ZESNIA DUCHA 學I蔜EGO
Uroczysto渃i prymicyjne Ks. Damiana Cholewy.

4 czerwca 2017 roku.

 Naszemu Ksi阣zu Neoprezbiterowi Damianowi 縴czymy: Nieustaj筩ej wsp蟪pracy z Duchem 寃i阾ym: Duchem Pocieszycielem i Odnowicielem. 痽czymy wiele si硑, cierpliwo渃i i wytrwa硂渃i. 痽czymy wspania硑ch ludzi wok蟪, w kt髍ych zawsze b阣zie dostrzega twarz Chrystusa, ludzi, kt髍ych b阣zie jednoczy we wsp髄nocie ko渃io砤, ludzi, dla kt髍ych b阣zie drogowskazem na drodze zbawienia. 痽czymy wreszcie serc otwartych, bij筩ych prawdziw mi硂渃i Chrystusow.

 

Uroczysto滄 Wniebowst筽ienia Pa駍kiego
UROCZYSTO屍 ROCZNICY I KOMUNII 學I蔜EJ.

28 maja 2017 roku.

28 maja 2017 roku, podczas uroczystej Mszy 寃i阾ej o godzinie 11.15 obchodzili渕y w naszej parafii Uroczysto滄 Rocznicy Pierwszej Komunii 寃i阾ej.
Nasz Proboszcz, Zbigniew 痷kiewicz, przypomnia w homilii naszym dzieciom "roczniakom" ten uroczysty dzie i na nowo odnowi硑 przyja燅 ze swoim Przyjacielem - Jezusem.
Maj筩 Jezusa w swoim sercu b阣 Go nios硑 do swoich dom體, do szko硑, a przede wszystkim b阣 kocha硑 drugiego cz硂wieka, tak jak On. Dzi阫owali渕y Bogu Ojcu, Synowi Bo縠mu i Duchowi 寃i阾emu za dary, kt髍e dzieci rok temu otrzyma硑.
Najpi阫niejszym darem Boga Ojca dla nich jest Jezus.
Z mi硂渃i do nich, rok temu, Pan Jezus po raz pierwszy da im siebie pod postaci chleba. Da im siebie, aby z彻czy硑 swoje 縴cie z 縴ciem Bo縴m.
Do tego wydarzenia przygotowywa je i prowadzi Duch 寃i阾y.
Ta Eucharystia, w Rocznic Pierwszej Komunii 寃i阾ej, by砤 przede wszystkim dzi阫czynieniem Bogu za ich pierwsze pe硁e uczestnictwo we Mszy 渨i阾ej rok temu i za wszystkie Komunie 渨i阾e w ci筭u tego minionego roku.

Uroczysta Msza 渨. koncelebrowana z ok. 7 rocznicy 渨i阠e kap砤駍kich ks. Piotra i jego koleg體. 
24 maja 2017 roku.

 

Uroczysto滄 I Komunii 寃i阾ej
21 maja 2017 roku.

Dzisiaj w naszej parafii uroczysto滄 I Komunii 渨. Grono dzieci przygotowanych przez katechez, modlitw i spowied 渨., po raz pierwszy uczestniczy w pe硁i we Mszy 渨. przyjmuj筩 Pana Jezusa do swojego serca.

Uroczyste obchody 100 rocznicy objawie Matki Bo縠j Fatimskiej.

 

UROCZYSTO屍 BIERZMOWANIA
27.04.2017 R.

UROCZYSTA MSZA 學I蔜A KONCELEBROWANA POD PRZEWODNICTWEM Ks. BISKUPA RUDOLFA PIERSKA.


 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PA裇KIEGO - REZUREKCJA

FOTO

WIELKA SOBOTA - UROCZYSTO孋I WIGILII PASCHALNEJ

FOTO

WIELKI PIEK - Przeniesienie Naj渨. Sakramentu do Bo縠go Grobu i adoracja

FOTO

WIELKI PIEK - Dzie m阫i i 渕ierci Pana Jezusa na krzy縰.- Liturgia M阫i Pa駍kiej

FOTO

CIEMNIA

Wielki Czwartek - Przeniesienie Naj渨i阾szego Sakramentu do Ciemni.

FOTO
 

Po Mszy 渨. WIECZERZY PA裇KIEJ przeniesiono Naj渨i阾szy Sakrament do ciemnicy i adorowano do godz. 22.00.
 

WIELKI CZWARTEK - 學I蔜O WSZYSTKICH KAPN覹

Drodzy Kap砤ni, dzi阫ujemy Wam, 縠 odpowiedzieli渃ie na g硂s Chrystusa, kt髍y wzywa Was do p骿渃ia za Nim. Dzi阫i Wam i Waszej pracy, mo縠my przybli縜 si do Chrystusa. Za ka縟 Eucharysti, kazanie, spowied, modlitw, b硂gos砤wie駍two, za wszystkie udzielone sakramenty i za wszystkie 砤ski, kt髍e dzi阫i Waszej pos硊dze otrzymali渕y od Pana z g酬bi serca dzi阫ujemy! Jeste渕y tak縠 wdzi阠zni za Wasz serdeczno滄, u渕iech, 縴czliwo滄, otwarto滄, wszelk pomoc i po渨i阠ony czas. Chcemy Was zapewni, 縠 ka縟ego z Was codziennie otaczamy swoj modlitw, a dzi, w dniu Waszego 渨i阾a czynimy to w spos骲 szczeg髄ny. 痽czymy Wam, aby渃ie zawsze pozostali wierni Chrystusowi. Niech On obdarza Was tymi 砤skami, kt髍ych potrzebujecie, by jeszcze pe硁iej realizowa kap砤駍kie powo砤nie. 痽czymy zdrowia, rado渃i, przede wszystkim - aby渃ie wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osi筭n阬i 渨i阾o滄! Szcz隃 Bo縠!

FOTO

WIELKI CZWARTEK - MSZA 學I蔜A WIECZERZY PA裇KIEJ


WIELKI CZWARTEK
Dzie ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kap砤駍twa. Wszyscy wierni zgromadzili si dzisiaj na Mszy 渨. Wieczerzy Pa駍kiej.
凣dyby渕y nie mieli sakramentu Kap砤駍twa, nie mieliby渕y Pana. Kto Go umie渃i w tabernakulum? Kap砤n. Kto przyj钩 nasz dusz u pocz箃ku jej 縴cia? Kap砤n. Kto j 縴wi, by da jej si酬 na w阣r體k? Kap砤n. Kto j przygotuje na spotkanie z Bogiem, obmywaj筩 j po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? Kap砤n, ci筭le kap砤n. A gdy dusza b阣zie umiera砤, kto j o縴wi, kto jej udzieli ciszy i pokoju? I tu kap砤n. Nie mo縩a sobie przypomnie ani jednego dobrodziejstwa Boga bez spotkania obok tego wspomnienia obrazu kap砤na.
                                                           寃. Jan Maria Vianney

FOTO
 

WIELKI CZWARTEK

W dniu dzisiejszym otrzymali wyr罂nienie z r筴 biskupa za s硊縝 i zaanga縪wanie.

NIEDZIELA PALMOWA 2017 - KONKURS NA NAJDNIEJSZ PALM

 

NIEDZIELA PALMOWA 2017 - DROGA KRZY疧WA ULICAMI NASZEJ PARAFII

REKOLEKCJE PARAFIALNE DLA DZIECI
4-8 MARZEC 2017 r.


POFERYJNY WYJAZD MINISTRANT覹 DO KATOWIC - 11 MARCA 2017 R.

BAL WSZYSTKICH 學I蔜YCH
29.10.2016 R.